1. כללי
הינו אתר האינטרנט הרשמי של מלון בוטיק אסמבלאז' www.assemblageboutiquehotel.com 1.1 האתר (להלן: "המלון").
1.2 כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או המלון.
1.3 חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
1.4 . המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של המלון, כי למלון שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע שבאתר, בין אם בבעלות המלון ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.
1.5 . המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של המלון כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

2. סיכונים ואחריות
2.1 . המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
2.2 . המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.
2.3 . המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שלא מוצגות באתר תמונות של כל חדרי המלון, וכי ייתכנו הבדלים בין החדרים מאותו הסוג. והמלון אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי )"as is"( 2.4 . המידע מוצג באתר כפי שהוא כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע.
2.5 . באתר המלון מקפידים על כך שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם אין בכך התיימרות לכך שהמידע יהווה ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד וחלקי. המלון לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המלון והן על ידי צד שלישי.
2.6 . המלון לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, הוצאה או עוגמת נפש העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו )בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש( או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
2.7 . המלון לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כלשהוא באתר או על ידי כל גורם אחר שאינו בשליטתו.
2.8 . המלון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.
3. הזמנת אירוח
3.1 . כללי
3.1.1 . המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
3.1.2 . הזמנת חדר במלון אפשרית באמצעות פנייה טלפונית בטלפון למספר 077-706-6760 או באמצעות אתר זה.
3.1.3 . כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי.
3.1.4 אישור ההזמנה מותנה באישור כתוב אשר יישלח למזמין בסיום תהליך ההזמנה למייל, באישור יפורטו תנאי ההזמנה ומספר האישור, בקשה ללא אישור כתוב לא תחשב כהזמנה למלון.
3.2 . פרטי רוכש השירותים
3.2.1 . בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.
3.2.2 . בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
3.2.3 . הזנת פרטי אשראי כוזבים לצרכי רכישה יגרמו לביטול ההזמנה באופן אוטומטי.
3.2.4 . המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של המלון. המלון יהיה רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכל אמצעי תקשורת אחר, והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.
3.3 . אופן ההזמנה
3.3.1 . המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.
3.3.2 . בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד, אלא אם כן צוין אחרת על סוג החדר או החבילה שנרכשה, בתקופות שיא ו/או בכל תאריך שבו יעדכן המלון את אופן ההזמנה.
3.3.3 . התשלום יתבצע במלואו במלון בכרטיס אשראי 24 שעות ממועד ההגעה, למעט מקרים של תשלום מראש עבור חבילות "ללא אפשרות ביטול" שיחויבו במועד ביצוע ההזמנה.
4. תנאים והגבלות
4.1 . המחירים באתר הם בשקלים וכוללים מע"מ בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת, ו/או ב-$ ללא מע"מ אשר יתווסף כחוק לאזרחים ישראלים. ייתכנו הפרשי מחירים בין מחירון זה או אחר עקב שינויים בשערי ההמרה.
4.2 . המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.
4.3 . המלון רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. המלון יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.
4.4 . המלון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, וכל זאת ללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך.
4.5 . מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר תתבצע על בסיס מקום פנוי בלבד.
4.6 . אין כפל מבצעים והנחות.
4.7 . קבלת ופינוי חדרים:
4.7.1 . קבלה: קבלת חדרים החל מהשעה 15:00 , בכל ימות השבוע.
4.7.2 . פינוי: עזיבת חדרים בימים א'-ו' עד השעה 11:00 , עזיבה בשבת בשעה 14:00
4.7.3 . הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום  נוסף.
4.8 . תינוקות וילדים:
4.8.1 . הגדרות:
"תינוק" – מי שגילו עד שנתיים.
"ילד" – מי שגילו 2 עד 12 שנים.
4.9 אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 , יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 26 בלבד.
4.10 . על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
4.11 . המשתמש מודע לכך שבעת השימוש באתר אינטרנט עלולות להיות תקלות טכניות.
4.12 . טל"ח.
5. ביטול הזמנה
שימו לב – ניתן לבטל ישירות רק הזמנות שנעשו ישירות דרך החברה, להזמנות שנעשו דרך סוכן אנא פנו לסוכן הרלוונטי לביטול ההזמנה.
5.1 . אלא אם כן צוין אחרת על אישור ההזמנה, ביטול הזמנה אשר יתקבל עד 2 ימים לפני תאריך ההגעה בשעה 12:00 – ללא דמי ביטול.
במידה ומבוטל מאוחר מכך יחול חיוב בסך עלות הלילה הראשון של ההזמנה. אי-הגעה ללא כל הודעה מוקדמת תגרור חיוב בסך עלות 50% מסך ההזמנה.
5.2 . בחגים, תקופות שיא ומועדים מיוחדים תחול מדיניות הביטול הבאה:
ביטול הזמנה אשר יתקבל עד שבעה ימים לפני תאריך ההגעה בשעה 12:00 – ללא דמי ביטול.
במידה ומבוטל מאוחר מכך יחול חיוב בסך עלות 50% להזמנה.
אי-הגעה ללא כל הודעה מוקדמת תגרור חיוב בסך 100% מעלות ההזמנה.
5.3 שהיות ארוכות, הזמנת קבוצות ואירועים מיוחדים יחויבו בפיקדון בהתאם לתנאים ולמדיניות המלון.
6 . הוראות שונות
6.1 המלון אינו מקבל בעלי חיים, הגבלה זו אינה תקפה לכלבי נחייה/כלבים טיפוליים.
6.2 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת המלון מראש. הבאת אורחים למתחם המלון, אם ללינה ואם לאירוח ללא לינה, תחויב בתשלום נוסף.
6.3 אין להוציא ציוד מחדרי האירוח. יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ לאתר הנופש.
6.4 אין לעשן בתחום המלון, למעט במקומות המוקצים לכך על ידי הנהלת המלון. עישון בחדר או באזורים שאינם מוקצים יגרור קנס של 350 ש"ח.
7. שמירת המקום
7.1 המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.
7.2 המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחוייב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.